Proficiat!

Geachte raadsleden, Van harte gefeliciteerd met uw verkiezing tot raadslid. Wij kijken ernaar uit om met u te gaan samenwerken. Graag zeggen wij u hierbij alle medewerking toe om uw werk als gemeenteraadslid goed te kunnen doen. Bijgaand treft u het resultaat aan van de ambtelijke voorbereiding op de volgende bestuursperiode, in de vorm van een overdrachtsdocument. Dat document bestaat uit de volgende onderdelen: Financiële situatie van onze gemeente, Kernopgaven en Trends en ontwikkelingen.

01. Financiële stand van zaken en vooruitblik

We hebben een stevige financiële uitgangspositie. In vergelijking met andere gemeenten staan we er goed voor. Er is echter veel onzekerheid over hoe zich dit gaat ontwikkelen. Op een aantal belangrijke dossiers zijn we afhankelijk van rijksbesluiten. Deze hebben mogelijk grote gevolgen voor onze financiële positie. Met al die onzekerheden schatten we nu in dat het begrotingsresultaat 2026 ligt tussen € 15 miljoen negatief en € 10 miljoen positief. Incidenteel is er wel ruimte. Dit is zowel begrotingsruimte (cumulatief circa 6,8 miljoen tot 2025 op basis van het geactualiseerd meerjarenbeeld) als ruimte binnen onze reserves (€ 6,7 miljoen).

02. Kernopgaven

In ’s-Hertogenbosch hebben we een brede en beleidsrijke taakopvatting. Dat levert veel goeds voor onze gemeente. Tegelijkertijd zien wij ook een versnippering van aandacht en inzet, waardoor we het risico lopen ons teveel te verliezen in details en onvoldoende grote doorbraken weten te forceren door onvoldoende focus. Als vingeroefening hebben we een eerste verkenning gemaakt voor een viertal belangrijke opgaven: wonen, iedereen gezond, energietransitie en datastad. Het zijn voorbeelden hoe het werken met kernopgaven kan worden vormgegeven. Het is vanzelfsprekend aan u om aan te geven wat de stip op de horizon is en welke opgaven onze grootste uitdagingen zijn. Wij hopen u hiermee te inspireren en zijn graag bereid om hier over het gesprek aan te gaan.

03. Staat van ’s-Hertogenbosch: trends en ontwikkelingen

Hoe staan we ervoor anno 2022 en wat komt er op ons af? We schetsen een beeld op hoofdlijnen van onze gemeente op basis van cijfers, trends en ander onderzoek. Daarbij beschrijven we ontwikkelingen op het vlak van samenleven, economie en arbeidsmarkt, zorg en welzijn, het leefklimaat en het openbaar bestuur. U kunt desgewenst nog meer informatie en verdieping vinden via de linkjes naar achterliggende onderzoeken en monitors.

Tot slot

De maatschappelijke opgaven waar we voor staan zijn complex. Een grillige pandemie en de oorlog in Oekraïne zorgen aanvullend voor veel onzekerheid. Het maakt nog maar eens duidelijk dat globale ontwikkelingen ook hele concrete lokale gevolgen kunnen hebben. Deze complexiteit en onzekerheid vragen steeds nadrukkelijker om een andere manier van werken, sturen en samenwerken dan we lang gewend waren. Als organisatie zoeken we continu hoe we de uitdagingen in onze gemeente nog beter kunnen oppakken. In het belang van ’s-Hertogenbosch en samen met onze inwoners, ondernemers en andere partners. Graag zetten we deze zoektocht voort met de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college. Wij wensen u een inspirerende bestuursperiode en zien uit naar een plezierige en vruchtbare samenwerking met elkaar!

Het Algemeen Managementteam van de gemeente ’s-Hertogenbosch